wstęp egz sprawdzający

Egzamin sprawdzający

Standardy egzaminacyjne

1. Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

2. Wykaz standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła


Etap praktyczny i teoretyczny egzaminów

W dniu 25 października 2012r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).

Przebieg egzaminu sprawdzającego


Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu :
  • umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,
  • podstawowych zasad ochrony środowiska.
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godzin.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.
Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach

Załączniki do wniosku o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego

Młodociani pracownicy:

1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
3. Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem zawodu, imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.

Kandydaci po ukończeniu przygotowania zawodowego osób dorosłych:

1. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
2. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
3. Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Aktualne wnioski- do pobraniaWszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023