Wstęp

Egzamin mistrzowski

Standardy egzaminacyjne

1. Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

2. Wykaz standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła


Etap praktyczny i teoretyczny egzaminów

W dniu 25 października 2012r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).


Przebieg egzaminu mistrzowskiego


Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru.

Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.
Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań.
Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.
Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.
Etap praktyczny odbywa się u pracodawców w warsztatach szkoleniowych.


Załączniki do wniosku o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
2. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
4. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych w cechu)
5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
6. Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem zawodu, imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek bankowy.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Aktualne wnioski - Do pobrania

kontakt

Z NASZYM DYPLOMEM PODBIJESZ ŚWIAT

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zaprasza na

EGZAMINY CZELADNICZE I EGZAMINY MISTRZOWSKIE

W Wydziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych otrzymasz pełną informację na temat szkolenia w danym zawodzie, czasu i zakresu szkolenia, możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobycia zawodu.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (nr ew. 2.24/00052/2004)

Chcesz uzyskać pełniejszą informację
zadzwoń tel. 033-822-72-58 , 033-812-47-75
przyjdź Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej
ul. 3 Maja 13 piętro I pok. 14
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023