NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

1. Zatrudnienie młodocianego pracownika

Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dział IX (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94, z późn. zm)

2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 197, poz.1663).

3. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr137, poz.1304 - tekst ustawy dostępny na portalu ZRP; http://www.zrp.pl/o_rzemiosle/ustawa.pdf):

Uchwała Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 19 lutego 2002 r. znak:NO-I-130/02 w sprawie "Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych".

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego

Uchwała nr 16 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23.11.2006r w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego u pracodawcy, będącego rzemieślnikiem.


4. Uprawnienia do szkolenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988, zm. w 2003 r. Nr 197, poz.1875) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808).

6. Prace wzbronione młodocianym

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz.2047) .

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023