Opłaty za egzaminy

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. ... ogłasza się, że śródroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 ( wzrost cen o 14,4 % )
Biorąc powyższe pod uwagę - podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji:

STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY W 2022 ROKU wynoszą:
  • EGZAMIN MISTRZOWSKI - 1 740,52 zł
  • EGZAMIN CZELADNICZY - 870,25 zł
  • EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY - 310,80 zł
UWAGA: W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie czeladniczym, mistrzowskim i sprawdzającym (praktycznym i teoretycznym), naliczona jest opłata w wysokości 230 złotych. Usprawiedliwienie nieobecności jest możliwe po przedstawieniu: zaświadczenia od lekarza, zwolnienia L-4 lub innego ważnego zdarzenia losowego.


INNE OPŁATY :
  • Opłata za odbiór dokumentów po upływie 3 m-cy od daty zdania egzaminu- 90 zł
  • Przedłużenie umowy - 60 zł
  • Skrócenie umowy - 60 zł
  • duplikat dyplomu lub świadectwa - 26 zł
  • duplikat zaświadczenia ukończenia kursu- 26 zł
  • duplikat zaświadczenia o złożeniu egzaminu -26zł
  • za wystawienie innych zaświadczeń - 26 zł

Dyplomy ozdobne:
Dyplomy ARET drewno
a) czeladniczy 140 zł
b) mistrzowski 170 zł

Dyplomy ozdobne czeladnicze i mistrzowskie na starodruku 200
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023