wstep

Nauka zawodu w rzemiośle

Nauka w rzemiośle jest znaną i powszechną metodą zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych, która pozwala na:
 • zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów w nowoczesnych zakładach,
 • poznanie nowoczesnych technologii i technik,
 • nabycie umiejętności praktycznych,
 • zdobycie stażu pracy dzięki podwójnemu statusowi prawnemu młodocianego pracownika.
Celem nauki w rzemiośle jest uzyskanie przez młodocianego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Nauka zawodu u rzemieślnika składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego.
Młodociani mogą wybrać formę dokształcania teoretycznego w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie dokształcającym.

Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:

 • ukończył 16 rok życia;
 • ukończył co najmniej gimnazjum;
 • przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu.
Nauka zawodu trwa 36 miesięcy, z uwzględnieniem możliwości przedłużenia lub skrócenia okresu nauki. Okres nauki zawodu wynika z rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które dla zawodów przewidzianych do kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej ustala dwu-lub trzyletni czas nauki.

Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:
 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ucznia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
 • I rok nauki niemniej niż 4%
 • II rok nauki niemniej niż 5%
 • III rok nauki niemniej niż 6%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłaszanego przez GUS).

Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna zostać zawarta za pośrednictwem cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują: pracodawca-właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń-młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun. Z uczniami, którzy dokształcają się w zasadniczych szkołach zawodowych, pracodawca (rzemieślnik) zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w terminie przyjęć kandydatów do szkół zawodowych i wtedy praktyczna nauka zawodu rozpoczyna się od 1 września, czyli z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Natomiast umowa z uczniem dokształcającym się w systemie pozaszkolnym, może być zawarta w dowolnym określonym przez strony terminie. Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca finansuje koszty przeprowadzenia egzaminu czeladniczego w pierwszym wyznaczonym terminie. Uzyskanie tytułu czeladnika zwiększa szanse na znalezienie dobrej i ciekawej pracy, a po upływie trzech lat pracy w zawodzie daje możliwość składania egzaminu na tytuł mistrza (wymagane wykształcenie minimum zawodowe).

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Podstawowe prawa i obowiązki ucznia:
 • dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
 • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania teoretycznego,
 • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpić do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu,
 • młodocianemu przysługuje prawo do wynagrodzenie za pracę - wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
 1. I rok nauki nie mniej niż 4 %
 2. II rok nauki nie mniej niż 5%
 3. III rok nauki nie mniej niż 6%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS),
 • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę,
 • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę,
 • młodocianemu przysługuje przerwa w pracy trwająca nieprzerwanie 30 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny,
 • młodocianemu przysługuje prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę,
 • młodocianego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
 • przerwa w pracy młodocianego pracownika powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin,
 • młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w  wymiarze 12 dni roboczych(zaleca się udzielenie tego urlopu w czasie ferii zimowych),
 • z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych, jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat – wymiar urlopu wynosi 20 dni roboczych,
 • młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych,
 • młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym, jeżeli jest uczniem szkoły)

Dlaczego warto?:
Korzyści wynikające z bycia pracownikiem młodocianym:

 • Miesięczne wynagrodzenie,

 • Staż pracy zaliczający się do przyszłej emerytury,

 • Korzystanie z praktyk w krajach Unii Europejskiej,

 • Nauka zawodu pod opieką mistrza/fachowca,

 • Nauka w rzeczywistym środowisku pracy,

 • Możliwość uzyskanie tytułu czeladnika po 3 letniej nauce,

 • Gwarancja zatrudnienia po zakończeniu nauki,

 • Po kolejnych 3 latach pracy w zawodzie możliwość uzyskania tytułu mistrza,

 • Zdobycie niezbędnych kompetencji i kwalifikacji do założenia własnej firmy,

 • Możliwość uzyskania średniego wykształcenia poprzez kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym (nauka rozpoczyna się od II kasy).


Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023