Przygotowanie zawodowe dla dorosłych

Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie przez osoby uprawnione ( bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w UP) kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych wskazanymi w ustawie dokumentami.

Przygotowanie zawodowe odbywać się będzie w dwóch formach tj.:
  • praktyczna nauka zawodu
  • przyuczenie do pracy
Obie te formy różnią się do siebie okresem trwania oraz egzaminem końcowym. Praktyczna nauka zawodu trwa od 12 do 18 miesięcy i kończy się egzaminem zawodowym bądź czeladniczym, natomiast przyuczenie do pracy nie może być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż pół roku i kończy się egzaminem o charakterze sprawdzającym.
Całe przygotowanie zawodowe, bez względu na formę, nie może przekraczać 8 godz. dziennie i 40 godz. tygodniowo w tym co najmniej 80 % tego czasu obejmuje nauka praktyczna a pozostałe 20% to wykłady teoretyczne.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:
- stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosi nie mniej niz 150 godzin miesięcznie
- stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, które:
a) posiadają wykształcenie gimnazjalne lub niższe lub
b) bez kwalifikacji zawodowych lub
c) powyżej 50 roku życia.

Stypendium przysługuje wyłącznie osobie bezrobotnej.
Uczestnik przygotowania zawodowego, który przerwie program przygotowania lub nie przystąpi do egzaminu zawodowego, czeladniczego lub sprawdzającego zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów związanych z programem, z wyjątkiem sytuacji gdy uczestnik przerwanie program z tytułu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Osoba uczęszczająca w programie przygotowania zawodowego może liczyć także na zwrot kosztów podróży ( z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu) przez okres 12 miesięcy. uprawnienia do tej refundacji maja osoby które:
- mają skierowanie z Urzędu Pracy i uzyskują wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Również uczestnik, który jest zakwaterowany w miejscu zatrudnienia może liczyć na zwrot kosztów ale tylko wtedy gdy:
- ma skierowanie z Urzędu Pracy
- czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad trzy godziny dziennie
- mieszka w hotelu lub w wynajętym mieszkaniu
- uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miejscu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania.

Pracodawca, który realizuje program przygotowania zawodowego dla dorosłych otrzyma refundację wydatków poniesionych podczas realizacji nauczania. Refundacja wydatków nie może przekroczyć 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc trwania programu.
Pracodawcy przysługuje jeszcze premia, ale pod warunkiem że bezrobotny ukończył program praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy i zdał odpowiedni egzamin. Premia wynosi za każdy pełny miesiąc kształcenia 400 zł i wypłacana jest dopiero po zakończonej nauce.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023