wstep do egzaminu

Egzamin czeladniczy

Standardy egzaminacyjne

1. Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

2. Wykaz standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła


Etap praktyczny i teoretyczny egzaminów

W dniu 25 października 2012r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).


Przebieg egzaminu czeladniczego


Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.
Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru.

Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań.
Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.
Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.
Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.


Część pisemna egzaminu czeladniczego
wersja demonstracyjna

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu wyboru. Zdający udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

1. rachunkowość zawodowa,
2. dokumentacja działalności gospodarczej,
3. rysunek zawodowy,
4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
6. podstawowe przepisy prawa pracy,
7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem”.).
Zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych obejmujących powyższe tematy oraz pustą kartę odpowiedzi. Każdy temat zawiera 7 pytań.

Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający zaznacza prawidłowe odpowiedzi na karcie, zakreślając znakiem X literę A, B lub C.
Zaznaczenie co najmniej 4 prawidłowych odpowiedzi w każdym temacie gwarantuje uzyskanie oceny pozytywnej i zdanie egzaminu.

Zachęcamy do rozwiązania wersji demonstracyjnej testu i sprawdzenia odpowiedzi z kartą którą można pobrać!

Do pobrania:
Załączniki do wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

Młodociani pracownicy:

1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.

Kandydaci z wolnego naboru:

1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
2. Świadectwo ukończenia szkoły.
3. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
5. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.
6. Zaświadczenie o przynależności kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych).

Dodatkowo wszyscy kandydaci składają:
 • fotografię (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
 • oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem zawodu, imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.
Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Aktualne wnioski- do pobrania

Z NASZYM DYPLOMEM PODBIJESZ ŚWIAT

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zaprasza na

EGZAMINY CZELADNICZE I EGZAMINY MISTRZOWSKIE

W Wydziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych otrzymasz pełną informację na temat szkolenia w danym zawodzie, czasu i zakresu szkolenia, możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobycia zawodu.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (nr ew. 2.24/00052/2004)

Chcesz uzyskać pełniejszą informację
zadzwoń tel. 033-822-72-58 , 033-812-47-75
przyjdź Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej
ul. 3 Maja 13 piętro I pok. 14


kontakt
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023