wstep

Co powinien wiedzieć pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.
 • dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia;
 • przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).
Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.
Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.
Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
 • przeszkolić młodocianego w zakresie bhp i ppoż (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
 • zgłosić młodocianego do ZUS-u
 • zgłosić fakt szkolenia młodocianego do Powiatowego Urzędu Pracy (w celu uzyskania refundacji wynagrodzenia)
 • wystąpić do ZUS-u o wydanie książeczki ubezpieczeniowej

DOKUMENTACJA

Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:

 • umowę o pracę
 • program nauki zawodu
 • wykaz pracowników młodocianych
 • kartę osobistą pracownika młodocianego
 • listę obecności
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr wydanej odzieży roboczej
 • listę płac
 • okresowe badania lekarskie
 • zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i ppoż (podpisane przez ucznia i szkolącego)
 • dziennik nauki zawodu

PODSTAWOWE ZASADY BHP

 • pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
 • pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
 • w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
 • uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
 • uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

CZAS PRACY

- do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
- po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

URLOPY

I rok nauki
- po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie
w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
- po pierwszsym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu

RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.
RAZEM 32 dni

II rok nauki
- młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
- jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu

III rok nauki
- młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
- młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym

ROZWIĄZNIE UMOWY O PRACĘ

Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
- młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
- młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
- orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
- jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy

UWAGI KOŃCOWE

! Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (DZ.U. 129 z 2001 roku)

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023